Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z Aplikacji Pay&Go

 

       I.          UWAGA

 

Regulamin określa zasady (rodzaje, zakres i warunki) świadczenia przez MOL Polska spółkę z o. o. w Gdańsku („MOL Polska”) na Państwa rzecz usług z wykorzystaniem Aplikacji Pay&Go („Aplikacja”) oraz określa warunki i sposoby korzystania przez Państwa z „Aplikacji”.

 

Usługi będą świadczone przez MOL Polska zgodnie z tym Regulaminem, a wszyscy korzystający z Aplikacji wyrażają zgodę na warunki określone w tym Regulaminie, dlatego prosimy o zapoznanie się z nim przed rozpoczęciem korzystania z Usług z wykorzystaniem Aplikacji.

 

Prosimy o zwrócenie uwagi na załączony na końcu Regulaminu słowniczek, w którym wyjaśniamy szczegółowo znaczenie wszelkich wyrażeń wyróżnionych w tekście pogrubioną czcionką. Znajdziecie tam Państwo również dodatkowe informacje dotyczące MOL Polska, jako podmiotu świadczącemu Państwu Usługi oraz inne potrzebne informacje.

 

 

      II.          USŁUGI

 

1.      Aplikacja jest przeznaczona do korzystania na Urządzeniach Mobilnych, a MOL Polska udostępnia ją bez dodatkowych opłat za pomocą wybranych sklepów internetowych oferujących oprogramowanie przeznaczone dla takich Urządzeń Mobilnych (Platforma dystrybucji cyfrowej) z zainstalowanym systemem operacyjnym Android lub iOS takich jak: Google Play, AppStore i AppGallery.

2.      Aplikacja umożliwia Użytkownikowi korzystanie z następujących Usług:

a.      Rejestracja Użytkownika poprzez rejestrację Urządzenia Mobilnego i zapisanie na nim danych Użytkownika:

                                              i.      identyfikacyjnych Użytkownika,

                                             ii.     dane przedsiębiorstwa, za które lub w  imieniu którego Użytkownik działa,

                                           iii.     numer rejestracyjny pojazdu,

                                           iv.     kart:

1.      płatniczej lub/i

2.      gotówkowej karty LOTOS Biznes lub/i

3.      gotówkowej pracowniczej karty LOTOS Biznes lub/i

4.      Karty Dużej Rodziny (KDR)

oraz aktualizacja lub usunięcie tych danych,

b.      usługa udostępnienia Użytkownikowi zapłaty MOL Polska jako akceptantowi za nabyte w ramach Transakcji towary i usługi przy wykorzystaniu instrumentu BLIK,

c.      przełączenie do przeznaczonej do obsługi płatności mobilnych platformy Operatora płatności w celu realizacji zapłaty w ramach Transakcji przy wykorzystaniu zdefiniowanej przez Użytkownika karty płatniczej,

d.      zeskanowanie Kodu QR, który znajduje się na dystrybutorze a w przypadku pozostałych produktów poza paliwowych – na terenie Stacji Paliw, bezpośrednio przy Produktach w celu identyfikacji i konkretyzacji przedmiotu Transakcji,

e.      umożliwienie Użytkownikowi inicjowania płatności z wykorzystaniem Aplikacji,

f.       wystawiania przez Sprzedawcę elektronicznych faktur VAT w związku z dokonanymi Transakcjami oraz przesyłania ich na adres e-mail podany w procesie Rejestracji Użytkownika. W celu uzyskania dostępu do elektronicznych faktur VAT w związku z wykonanymi Transakcjami, należy: otworzyć wiadomość e-mail otrzymaną na wskazany w trakcie Rejestracji Użytkownika adres e-mail i otworzyć załącznik z fakturą VAT. W przypadku dokonania Transakcji z użyciem gotówkowej karty LOTOS Biznes Transakcja znajdzie się na zbiorczej fakturze VAT zgodnie z zawartą Umową Sprzedaży Karty LOTOS Biznes gotówka

g.      naliczenia rabatu w przypadku dokonania Transakcji z użyciem karty LOTOS Biznes. W celu skorzystania z możliwości naliczenia rabatu należy wprowadzić numer karty LOTOS Biznes w procesie Rejestracji Użytkownika i wybrać ją w koszyku Transakcji przed dokonaniem płatności. Jeżeli Aplikacja nie pozwala na obsługę danej karty LOTOS Biznes może to oznaczać, że dana Karta LOTOS Biznes nie może być obsługiwana w Aplikacji. Aby mieć możliwość dodania Karty LOTOS Biznes do Aplikacji zaloguj się do serwisu www.lotosbiznes.pl/klient/ lub skontaktuj z Infolinią MOL Polska.

h.      Prezentacji mapy z uwzględnieniem najbliższych trzech stacji od punktu w którym znajduje się Użytkownik. Funkcja mapy pozwala także na wyfiltrowanie Stacji Paliw spełniających oczekiwania Użytkownika – wybór konkretnych produktów bądź usług oferowanych przez Stacje Paliw.

i.        Nawigowanie do wskazanej przez Użytkownika Stacji Paliw z wykorzystaniem zainstalowanej na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika aplikacji mapowej.

j.        Prezentacja usług i produktów oferowanych przez Stacje Paliw.

k.      Prezentacja promocji obowiązujących na Stacjach Paliw - wyświetlane informacje o promocjach, są elementem usług dostępnych za pomocą aplikacji.

l.        usługa aktualizacji Aplikacji.

3.      Usługi świadczone są w języku polskim. Językiem komunikowania się z Użytkownikiem jest język polski.

4.      MOL Polska nie pobiera opłat za Usługi wskazane w punkcie II Regulaminu.

5.      MOL Polska nie świadczy usług dostarczania systemu umożliwiającego lokalizację Urządzenia Mobilnego, usług lokalizacji oraz usług transmisji danych z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej. Usługi te są dostarczane przez osoby trzecie, ale korzystanie z tych usług przez Użytkownika może być konieczna do korzystania z niektórych Usług świadczonych przez MOL Polska i funkcji Aplikacji. Zgoda Użytkownika na  lokalizację Urządzenia Mobilnego może  zostać w dowolnym momencie odwołana przez Użytkownika w ustawieniach Aplikacji. Odwołanie zgody na lokalizację może spowodować niewłaściwe funkcjonowanie Aplikacji, w tym Usług.

6.      W zakresie, w jakim w związku z korzystaniem z Aplikacji ma miejsce korzystanie z usług świadczonych przez podmioty trzecie, Użytkownik ma obowiązek we własnym zakresie przestrzegać określonych przez podmioty trzecie (w tym podmioty świadczące usługi transmisji danych) regulacji (w szczególności regulaminów i umów) oraz uiszczać wszystkie opłaty związane z korzystaniem z usług podmiotów trzecich. Użytkownik jest także zobowiązany przestrzegać wszelkich regulacji dotyczących korzystania z Platformy dystrybucji cyfrowej.

7.      Obsługa płatności w zakresie Transakcji jest realizowana przez Operatora Płatności.

8.      Odpowiedzialność za prawidłową realizację płatności i zgodność z obowiązującymi w tym zakresie standardami bezpieczeństwa ponosi Operator Płatności.

9.      W zakresie płatności kartą płatniczą stosuje się odpowiednie regulaminy Operatora Płatności.

10.   Do usługi BLIK stosuje się odpowiednie reguły ustalone między Użytkownikiem a dostawcą tych usług, w szczególności odpowiednie regulaminy tych usług.

 

 

    III.          UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

1.      Umowa zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu.

2.      Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.

3.      Po zawarciu Umowy oraz zainstalowaniu Aplikacji Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Aplikacji oraz korzystania z Usług, o których mowa powyżej w Rozdziale Usługi.

4.      Użytkownik zawierając Umowę oświadcza, że:

a.      podawane przez Użytkownika w procesie uzyskania dostępu do Aplikacji i korzystania z Aplikacji dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich,

b.      jest uprawniony do zawarcia Umowy,

c.      zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,

d.      nie ma miejsca zamieszkania w kraju objętym embargiem Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), nie jest z kraju oznaczonego przez rząd USA jako kraj wspierający terroryzm oraz nie jest podmiotem objętym ustalonymi przez rząd USA restrykcjami kontraktowania.

5.      Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia.

6.      MOL Polska może rozwiązać Umowę w każdym czasie z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego dwa tygodnie.

7.      MOL Polska ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w sytuacji:

a.      określonej w rozdziale Licencja punkt 2,

b.      korzystania z Aplikacji w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zachowania zgodnego z prawem i z Regulaminem oraz bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu terminu, nie krótszego niż 7 (siedem) dni,

c.      innego naruszenia przez Użytkownika postanowień Umowy, Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających lub mogących mieć wpływ na wykonywanie Umowy, w tym w sytuacji uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez Użytkownika przestępstwa mającego lub mogącego mieć wpływ na wykonywanie Umowy albo w sytuacji popełnienia takiego przestępstwa.

8.      W sytuacjach opisanych w punkcie 7 powyżej MOL Polska, przed rozwiązaniem Umowy, jeżeli będzie to konieczne do ustalenia, czy istnieją podstawy do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, może zablokować możliwość korzystania z wybranych lub wszystkich Usług na czas określony, nie dłuższy niż 14 (czternaście) dni, do czasu wyjaśnienia sprawy lub usunięcia przez Użytkownika skutków dokonanych naruszeń.

9.    W przypadku rozwiązania Umowy, MOL Polska dokonuje niezwłocznej dezaktywacji możliwości korzystania z Usług, w tym dokonywania Transakcji, natomiast Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego odinstalowania Aplikacji z wszystkich Urządzeń Mobilnych, na których została ona zainstalowana.

10. Umowa zostaje zawarta wyłącznie w języku polskim.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy.

12. Umowa podlega prawu polskiemu, a w zakresie nieuregulowanym stosuje się obowiązujące przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

    IV.          REGULAMIN

 

1.    MOL Polska nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy:

a.      na stronie internetowej www.pay.go.lotos.pl,

b.      w Aplikacji,

c.      na Platformie dystrybucji cyfrowej w postaci linku.

2.    Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia Umowy.

3.    MOL Polska może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym lecz nie tylko w przypadku:

a.      zmiany dostawców usług wymienionych w Regulaminie,

b.      wprowadzania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,

c.      zmiany w sposobie lub świadczeniu Usług, oraz w skutek pojawienia się nowych form płatności,

d.      zmiany trybu autoryzacji płatności,

e.      modyfikacji systemów MOL Polska,

f.       zmiany obowiązującego prawa lub jego wykładni w zakresie koniecznym do zapewnienia zgodności z prawem,

g.      zmian organizacyjnych: wynikających z konieczności spełnienia wymogów międzynarodowych organizacji płatniczych,

h.      zmian w zakresie lub zasięgu prowadzonej działalności przez MOL Polska,

i.        wskutek aktów lub czynności organów administracji publicznej.

4.    Zmiany, o których mowa w punkcie 3 powyżej, wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia zmienionego Regulaminu do Aplikacji. MOL Polska, zawiadamia o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie mailowo odpowiedniej informacji zawierającej treść zmienionego Regulaminu. W razie zmiany Regulaminu Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę.

5.    W przypadku wprowadzenia nowej wersji Aplikacji, Użytkownik zostanie poinformowany o możliwości pobrania oraz zainstalowania nowej wersji Aplikacji.

 

 

     V.          JAK KORZYSTAĆ Z APLIKACJI

 

1.    W celu korzystania z Aplikacji i korzystania z Usług wymagane jest pobranie Aplikacji z Platformy dystrybucji cyfrowej, zainstalowanie jej na Urządzeniu Mobilnym oraz wykonanie pozostałych czynności opisanych w Regulaminie. Użytkownik jest uprawniony do pobrania Aplikacji, jej zainstalowania i korzystania z niej wyłącznie po uprzednim zawarciu z MOL Polska Umowy.

2.    W celu zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym należy pobrać Aplikację z Platformy dystrybucji cyfrowej. Pobieranie Aplikacji może wymagać skorzystania z przeglądarki internetowej lub aplikacji sklepu.

3.    W celu korzystania z Usług Użytkownik zobowiązany jest do złożenia wymaganych oświadczeń i zgód oraz podania wymaganych danych Użytkownika do wystawienia faktury w zależności od typu konta:

a.      Dla osoby fizycznej:

Imię, Nazwisko, adres, adres e-mail, PESEL (opcjonalnie), numer telefonu (opcjonalnie), numer Karty Dużej Rodziny (opcjonalnie), numer rejestracyjny pojazdu (opcjonalnie)

b.      Dla osoby prawnej oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą dodatkowo: nazwę firmy, NIP.

4.    Użytkownik może skorzystać z możliwości usunięcia zarejestrowanego Urządzenia Mobilnego w Procesie Rejestracji, o której mowa powyżej, poprzez złożenie pisemnej rezygnacji na adres: MOL Polska Sp. z o.o., al. Grunwaldzka 50 A, 80-241 Gdańsk, Biuro Marketingu z dopiskiem ,,Pay&Go” lub za pomocą poczty elektronicznej: powiadomienia@lotospayandgo.pl. Usunięcie Urządzenia Mobilnego skutkuje wyrejestrowaniem Użytkownika oraz utratą dostępu do funkcjonalności Aplikacji. Aby ponownie móc skorzystać z tych funkcjonalności Aplikacji Użytkownik powinien dokonać ponownej Rejestracji Użytkownika. Usunięcie Urządzenia Mobilnego nie jest równoznaczne z usunięciem danych Użytkownika jeżeli dokonał on transakcji – w tej sytuacji dane użyte do jej wykonania będą przechowywane przez czas określony przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.

5.    Usunięcie konta przez Użytkownika w Aplikacji – zakładka „Dane do faktury” - poprzez wciśnięcie ikony „kosz” usuwa jedynie konto w Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika. W celu usunięcia konta na serwerze Aplikacji należy postępować zgodnie z instrukcją podana w pkt 4.

6.    W celu uzyskania dostępu do Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest dokonać Uwierzytelnienia Użytkownika.

7.    Po uzyskaniu dostępu do Aplikacji, Użytkownik może zostać poproszony (w tym w ramach korzystania z Aplikacji) o podanie MOL Polska także dodatkowych danych (innych aniżeli dane przekazane MOL Polska w procesie uzyskania dostępu do Aplikacji), których podanie może być wymagane z uwagi na funkcjonalności Aplikacji, zakres korzystania z Aplikacji lub uwarunkowania związane z świadczeniem Usługi.

8.    Podstawowe zasady dokonywania płatności w ramach Transakcji z wykorzystaniem Pay&Go:

a.      płatność za Transakcję można zrealizować przy użyciu zdefiniowanej w Aplikacji karty płatniczej lub za pomocą usługi BLIK,

b.      po wybraniu Produktu lub po zakończeniu tankowania paliwa na Stacji Paliw należy uruchomić Aplikację zainstalowaną i poprawnie skonfigurowaną na Urządzeniu Mobilnym,

c.      po uruchomieniu Aplikacji należy zalogować się do Aplikacji poprzez Uwierzytelnienie użytkownika oraz uruchomić moduł płatności (poprzez kliknięcie w przycisk QR). Po dokonaniu tych czynności zostanie wyświetlony ekran inicjujący proces obsługi Transakcji umożliwiający zeskanowanie Kodu QR, który znajduje się na dystrybutorze a w przypadku pozostałych produktów poza paliwowych – na terenie Stacji Paliw, bezpośrednio przy Produktach,

d.      po zeskanowaniu Kodu QR, w Aplikacji zostanie wyświetlany formularz Zakupy prezentujący:

a.      Dane stacji na której dokonywana jest Transakcja

b.      dane tankowania: rodzaj paliwa, ilość, cena jednostkowa,

c.      w przypadku produktów poza paliwowych wybrany produkt wraz z ceną i ilością

d.      Suma do zapłaty w inicjowanej Transakcji.

e.      jeśli warunki Transakcji są akceptowane przez Użytkownika to klika on przycisk <Do koszyka>

f.       Aplikacja wyświetla kolejny ekran Koszyk prezentujący:

a.      dane tankowania: rodzaj paliwa, numer dystrybutora, ilość, cena – jeśli było dodane

b.      dane wybranego produktu poza paliwowego wraz z ceną, ilością i możliwością usunięcia go z koszyka

c.      przycisk <Kontynuuj zakupy> umożliwiający dodanie kolejnych Produktów do koszyka Transakcji. W tym przypadku wyświetli się kolejny ekran Zakupy dający możliwość wyboru typu Produktu do dodania:

                                                                            i.      Paliwo – dodanie do koszyka kolejnego nalania z dystrybutora

                                                                           ii.     Kawiarka – wybór produktów z kawiarki na Stacji paliw

                                                                         iii.     Produkty z podjazdu – wybór produktów na terenie Stacji Paliw przy których jest oznaczenie umożliwiające dokonania zakupu za pomocą Aplikacji

d.      przyciski wyboru środka płatniczego:

                                                                            i.      zdefiniowana w Aplikacji karta płatnicza

                                                                           ii.     BLIK

e.      Wybór użycia Karty LOTOS Biznes i jeżeli wymaga tego Karta LOTOS Biznes uzupełnienie danych wymaganych przez Właściciela floty

f.       przyciski wyboru sposobu płatności:

                                                                            i.      <Płacę przez aplikację> - kontynuowanie Transakcji w Aplikacji

                                                                           ii.     <Płacę przy kasie> - przekierowanie Transakcji do Stacji Paliw co skutkuje uniemożliwieniem kontynuowania Transakcji w Aplikacji

g.      jeśli warunki Transakcji są akceptowane przez Użytkownika to klika on:

a.      przycisk <Płacę przez aplikację> aby kontynuować płatność w Aplikacji

b.      przycisk <Płacę przy kasie> aby przekierować Transakcję na kasę Stacji Paliw, wówczas Transakcja jest zamykana w Aplikacji a jej kontynuacja możliwa jest tylko i wyłącznie na Stacji Paliw

h.      po kliknięciu przycisku <Płacę przez aplikację> Aplikacja wyświetli kolejny ekran Podsumowanie na którym zebrane są wszystkie informacje na temat dokonywanej Transakcji

i.        jeśli warunki Transakcji są akceptowane przez Użytkownika to klika on przycisk <Zapłać> po wyborze którego:

a.      Aplikacja przekieruje do systemu BLIK w przypadku wybrania przez Użytkownika takiej opcji rozliczenia (za pomocą BLIK) lub

b.      Aplikacja przekaże transakcję do rozliczenia do Operatora płatności w celu obciążenia zdefiniowanej przez Użytkownika w Aplikacji karty płatniczej w przypadku wybrania przez Użytkownika takiej opcji rozliczenia (za pomocą karty płatniczej)

j.        jeśli warunki realizacji płatności w ramach Transakcji nie będą spełnione, w Aplikacji wyświetlony zostanie stosowny komunikat informujący o odmowie dokonania Transakcji i skierowanie Użytkownika do kasy na Stacji Paliw,

k.      po uzyskaniu przez MOL Polska potwierdzenia realizacji Transakcji (pozytywnej odpowiedzi od Operatora Płatności), Transakcja zostanie odnotowana w systemie Stacji Paliw jako poprawnie zakończona przy użyciu Aplikacji,

l.        poprawnie zakończona Transakcja zostaje udokumentowana komunikatem wyświetlanym w Aplikacji oraz poprzez wystawienie przez Sprzedawcę elektronicznej faktury VAT i przesłanie jej na adres e-mail Użytkownika podany w Procesie Rejestracji lub w przypadku Transakcji z użyciem Karty LOTOS Biznes przesłaniem potwierdzenia Transakcji na adres e-mail Użytkownika.

m.    Dokonując Transakcji Użytkownik każdorazowo korzysta z oferty handlowej Sprzedawcy obowiązującej bezpośrednio na Stacji Paliw, na której znajduje się w momencie dokonywania zakupu.

9.    Ceny Produktów są dostępne przy odpowiednich Produktach dostępnych na Stacji Paliw.

10. Aktualne dla danej Stacji Paliw ceny paliw uwidocznione są w złotych polskich na pylonie cenowym oraz na dystrybutorze na tej Stacji Paliw. Użytkownik przed przystąpieniem do Umowy powinien zapoznać się z ofertą dostępną na danej Stacji Paliw.

11. W przypadku, gdy płatność w ramach Transakcji z jakichkolwiek przyczyn nie dojdzie do skutku, Użytkownik powinien udać się do kasy znajdującej się na danej Stacji Paliw i dokonać zapłaty za zakupiony Produkt bezpośrednio w kasie danej Stacji Paliw.

12. MOL Polska może odmówić obsługi Transakcji Pay&Go, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może prowadzić ona do nadużyć lub być niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, jak również postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w przypadku, gdy pozostaje ona niezgodna z zasadami obsługi transakcji bezgotówkowych określonymi przez Operatora Płatności.

13. MOL Polska w przypadku zaistnienia poważnych problemów z możliwością realizacji danej Usługi ma prawo czasowo wstrzymać możliwość korzystania z tej Usługi.

14. Podczas realizacji Transakcji Pay&Go, numer rejestracyjny pojazdu, do którego zatankowane zostało paliwo, nie jest weryfikowany przez pracowników Stacji Paliw.

15. Podczas realizacji Transakcji Pay&Go z kartą LOTOS Biznes MOL Polska nie weryfikuje Karty LOTOS Biznes pod kątem dostępności Produktów, które Użytkownik może nabyć z użyciem Karty LOTOS Biznes.

16. Podczas realizacji Transakcji Pay&GO z użyciem Karty LOTOS Biznes, której limity zostały przekroczone Transakcja zostanie zrealizowana tak, jak Transakcja bez karty LOTOS Biznes.

17. Korzystanie z niektórych Usług (funkcji Aplikacji) wymaga połączenia z serwerem MOL Polska poprzez sieć telekomunikacyjną i skorzystanie z usługi transmisji danych. Opłaty z tytułu korzystania z usługi transmisji danych Użytkownik we własnym zakresie uiszcza właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu według taryf ustalonych przez tego operatora. Koszt połączenia z infolinią następuje według cennika operatora.

18. Korzystanie z niektórych Usług może wymagać również zezwolenia na uruchomienie funkcji geolokalizacji w urządzeniu Użytkownika. Informacje przesyłane w ramach korzystania z Aplikacji oraz korzystania z Usług mogą zostać powiązane przez MOL Polska z aktualną lokalizacją Urządzenia Mobilnego, za pośrednictwem, którego ma miejsce korzystanie z Aplikacji oraz dokonywanie Transakcji, w celu poprawnej obsługi Transakcji lub realizacji innych Usług. Użytkownik przystępując do korzystania z Aplikacji powinien wyrazić zgodę na lokalizowanie Urządzenia Mobilnego, za pośrednictwem, którego ma miejsce korzystanie z Aplikacji. Odmowa wyrażenia zgody na lokalizowanie Urządzenia Mobilnego, o którym mowa powyżej, może uniemożliwić realizowanie Usług. Użytkownik może w każdej chwili według własnego uznania cofnąć lub wyrazić zgodę na lokalizację, o której mowa w niniejszym ust. w ustawieniach Aplikacji.

19. Wszelkie informacje przekazywane MOL Polska w ramach Umowy, w tym informacje przekazywane w ramach korzystania z Aplikacji, nie mogą mieć charakteru bezprawnego, w tym nie mogą naruszać praw osób trzecich. Z chwilą przekazania tych informacji Użytkownik udziela MOL Polska uprawnienia do wykorzystywania tych informacji na potrzeby związane z realizacją Umowy.

20. MOL Polska informuje, że zgodnie z wymogami i regulacjami właścicieli Platform dystrybucji cyfrowych Aplikacja może podlegać regulacjom eksportowym Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Chin. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wszelkich regulacji eksportowych, którym podlega Aplikacja.

21. MOL Polska zastrzega sobie prawo kontaktu (w tym telefonicznego) z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia statusu Transakcji, na przykład w razie nieodnotowania przez system teleinformatyczny MOL Polska zapłaty za Produkt zakupiony przez Użytkownika na Stacji Paliw.

 

 

    VI.          LICENCJA

 

1.    Autorskie prawa majątkowe do Aplikacji, a także elementów Aplikacji oraz układu i kompozycji tych elementów, przysługują MOL Polska, za wyjątkiem oznaczeń partnerów MOL Polska. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika składników wskazanych w niniejszym punkcie, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą MOL Polska Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Aplikacji zgodnie z obowiązującym prawem i jej przeznaczeniem, dochowując zasad uczciwości, współżycia społecznego oraz praw osób trzecich.

2.    Z chwilą zawarcia Umowy MOL Polska udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji. Licencja ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie. Licencja na korzystanie z Aplikacji udzielana jest bez dodatkowych opłat z tytułu jej udzielenia.

3.    Licencja udzielana jest na okres obowiązywania Umowy.

4.    Licencja umożliwia korzystanie z Aplikacji w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego (zgodnego z Regulaminem) korzystania z Aplikacji.

5.    Licencja upoważnia do korzystania z Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym, bez prawa do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

a.      wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia Mobilnego,

b.      utrwalenie w pamięci Urządzenia Mobilnego oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu Mobilnym,

c.      tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia Mobilnego, niezbędne do korzystania z Aplikacji,

d.      przystosowanie Aplikacji niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem Urządzenia Mobilnego (konfiguracja).

6.    Licencja obejmuje uprawnienie do korzystania z Aplikacji (w granicach licencji) przez Użytkowników niemających miejsca zamieszkania w kraju objętym embargiem Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub niepochodzących z takiego kraju, niebędących z kraju oznaczonego przez rząd USA jako kraj wspierający terroryzm oraz niebędących podmiotami objętymi ustalonymi przez rząd USA restrykcjami kontraktowania.

7.    Zabronione są jakiekolwiek działania Użytkownika związane z:

a.      badaniem i testowaniem funkcjonowania Aplikacji w celu poznania jej idei i zasad funkcjonowania,

b.      samodzielną modyfikacją programistyczną Aplikacji,

c.      wyodrębnieniem części składowych Aplikacji, a także jakimkolwiek ich modyfikowaniem, dekompilacją i dezasemblacją oraz ich użytkowaniem lub używaniem w oderwaniu od Aplikacji,

d.      uzyskiwaniem informacji, w sposób inny niż od MOL Polska, o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Aplikacji,

e.      publikowaniem Aplikacji,

f.       innym niż publikowanie przez MOL Polska na Platformie dystrybucji cyfrowej udostępnianiem Aplikacji osobom trzecim, w tym wynajmowaniem, wydzierżawianiem, użyczaniem lub przekazywaniem, w szczególności w celu skopiowania Aplikacji,

g.      korzystaniem z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem, w tym wskutek podjęcia działań zakazanych Regulaminem lub obowiązującym prawem.

8.    Naruszenie przez Użytkownika zasad licencji uprawnia MOL Polska do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

9.    Użytkownik nie posiada praw do prezentowania lub innego wykorzystywania Aplikacji w celach komercyjnych lub wykraczających poza dozwolony użytek.

10. Użytkownik jest zobowiązany podejmować niezbędne środki służące zapobieganiu naruszenia indywidualnych zabezpieczeń wykorzystywanych podczas korzystania z Aplikacji, w szczególności jest zobowiązany do przechowywania Urządzeń Mobilnych, z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym.

11. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić do MOL Polska fakt nieuprawnionego użycia Aplikacji, jak też stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia uprawnień wymaganych do korzystania z Aplikacji (w szczególności w przypadku wejścia przez osobę nieuprawnioną w posiadanie Urządzenia Mobilnego z zainstalowaną Aplikacją).

 

 

  VII.          INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.    Administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji jest MOL Polska Sp. z o.o. z siedzibą: ul. al. Grunwaldzka 50 A, 80-241 Gdańsk. Z MOL Polska można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@lotospaliwa.pl, telefonicznie pod nr: 801 345 678 lub 58 326 43 00 lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

2.    W MOL Polska został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: iod@lotospaliwa.pl.

3.    Zebrane dane Użytkowników będą przetwarzane w celach:

a.      związanych z zawarciem i realizacją Umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Aplikacji, której Użytkownik jest stroną, w tym: rejestracji konta w Aplikacji, umożliwienia Użytkownikowi inicjowania płatności z wykorzystaniem Aplikacji, prawidłowej realizacji Usług, o których mowa w Regulaminie;

b.      kontaktu z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia statusu Transakcji na podany nr telefonu lub adres e-mail;

c.      wystawiania i przesyłania elektronicznych faktur VAT w związku z dokonanymi Transakcjami na podany adres e-mail;

d.      naliczania rabatów w przypadku dokonania Transakcji z użyciem kart LOTOS Biznes po ich dodaniu w Aplikacji;

e.      marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych na Stacjach Paliw MOL Polska na wskazany przez Użytkownika kanał komunikacji;

f.       ewentualnego dochodzenia lub odpierania roszczeń wynikających z Umowy.

4.    Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika wynikającą z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej RODO) jest:

a.      wykonanie Umowy, jak również podjęcie działań przed jej zawarciem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b.      wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO określonych przepisami o rachunkowości, w tym wystawiania elektronicznych faktur za zakup Produktów i Usług na Stacjach Paliw MOL Polska;

c.      prawnie uzasadniony interes MOL Polska, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany z realizacją Umowy, w tym:

a.      udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski Użytkowników;

b.      kontakt z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia statusu Transakcji;

c.      dochodzenie lub odpieranie ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy;

d.      realizacja działań marketingowych pod warunkiem udzielenia odrębnej zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących, za pomocą poczty elektronicznej na podany adres e-mail lub wiadomości „Push” wyświetlanych w Aplikacji.

5.    Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń wynikających z Umowy. Dane dotyczące transakcji będą przechowywane przez czas określony przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.

6.    Dane Użytkownika w zakresie: imię, nazwisko oraz wartość Transakcji – będą udostępniane Operatorowi Płatności w celach obsługi i rozliczania Transakcji dokonywanych przez Użytkownika. Podstawą udostępnienia danych jest zgoda Użytkownika wyrażana w Aplikacji. W przypadku braku podania wyżej wymienionych danych osobowych lub braku zgody na ich udostępnienie do Operatora Płatności Transakcje nie będą mogły zostać zrealizowane.

7.    Zebrane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie MOL Polska, w tym m.in. podmiotom: zarządzającym Stacjami Paliw MOL Polska, obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, prowadzącym infolinię dla Użytkowników, obsługującym mailingi, realizującym działania marketingowe, prowadzącym obsługę finansowo-księgową, doradztwo prawne oraz podmiotom, którym zlecono dochodzenie roszczeń; przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z MOL Polska  i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

8.    Każdy Użytkownik ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również wyrażenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes MOL Polska, o którym mowa w pkt 4 lit. c. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z MOL Polska lub z inspektorem ochrony danych - dane kontaktowe wskazane powyżej w pkt. 1 i 2.

9.      Każdy Użytkownik w dowolnej chwili może wycofać swoją zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (na wybrany wcześniej kanał komunikacji) poprzez: odznaczenie danego pola wyboru w Aplikacji mobilnej. MOL Polska zastrzega, że czas reakcji na żądanie odwołania zgody wynosi do 48 godzin. W tym czasie Użytkownik może otrzymywać jeszcze informacje handlowe, które zostały przygotowane do wysłania w systemie mailingowym przed momentem wycofania zgody.

10. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja Umowy.

 

 

VIII.          ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1.    MOL Polska nie ponosi odpowiedzialności za:

a.      utratę przez Użytkownika danych lub szkody, w przypadku, kiedy zdarzenia te wystąpiły w wyniku posługiwania się Urządzeniem Mobilnym, jego charakterystyki, funkcjonalności lub cech indywidulanych, bądź nieprawidłowego działania lub wad Urządzenia Mobilnego,

b.      szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostępu do Aplikacji, będące następstwem zdarzeń niezależnych od MOL Polska lub leżących po stronie osób trzecich,

c.      skutki wynikłe z działania transmisji danych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych oraz usług lokalizacyjnych,

d.      skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas procesu Rejestracji Użytkownika Aplikacji lub podczas korzystania z Aplikacji,

e.      utratę przez Użytkownika danych lub szkody, w przypadku, kiedy zdarzenia te wystąpiły w wyniku korzystania z Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

f.       skutki niepoprawnego działania Aplikacji wynikającego z zainstalowania lub skonfigurowania Aplikacji niezgodnie ze wskazówkami lub będącego następstwem niezainstalowania wymaganych aktualizacji Aplikacji,

g.      szkody i następstwa wynikłe z nieudanych płatności w ramach Transakcji, utratę danych przez Użytkownika, chyba że MOL Polska ponosi winę,

h.      szkody pośrednie i następcze, a także utratę zysków, zarobku i utraconych korzyści, chyba że MOL Polska ponosi odpowiedzialność na podstawie bezwzględnych przepisów prawa,

i.        skutki nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązku należytej ostrożności, bezpieczeństwa lub regulaminów obowiązujących osoby przebywające na Stacjach Paliw.

2.    W zakresie objętym Regulaminem, MOL Polska odpowiada za działanie Aplikacji i korzystanie z niej przez Użytkownika, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3.    Użytkownik akceptuje fakt, że dokładność informacji generowanych przez Aplikację lub dostępnych w Aplikacji może zależeć od treści, charakteru lub rodzaju danych wprowadzonych przez Użytkownika do Aplikacji, jak też może zależeć od sposobu wprowadzenia tych danych do Aplikacji.

4.    MOL Polska nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Urządzeń Mobilnych, za pośrednictwem których Użytkownik dokonuje Transakcji Pay&Go. Urządzenia Mobilne powinny spełniać wymogi i standardy przewidziane dla sieci telekomunikacyjnej, w której są wykorzystywane i powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta.

 

 

    IX.          REKLAMACJE

 

1.    Użytkownikowi przysługuje reklamacja w zakresie dotyczącym korzystania z Aplikacji, w szczególności nieprawidłowego działania Aplikacji oraz w zakresie dotyczącym niemożności skorzystania z Usług lub nieprawidłowej realizacji Usług.

2.    Reklamacje dotyczące Usług, w szczególności dotyczące działania Aplikacji rozpatruje MOL Polska.

3.    Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a.      oznaczenie Użytkownika (w szczególności imię i nazwisko, firma),

b.      adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie adres do korespondencji (pocztowej),

c.      przedmiot reklamacji,

d.      okoliczności uzasadniające reklamację w tym Stację Paliw.

4.    Reklamacje należy składać pisemnie na adres: ul. al. Grunwaldzka 50 A, 80-241 Gdańsk z dopiskiem ,,MOL Polska Pay&Go” lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@lotospaliwa.pl.

5.    Reklamacja powinna zostać złożona w języku polskim.

6.    MOL Polska rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji i udziela Użytkownikowi odpowiedzi drogą elektroniczną (na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej).

7.    Reklamacje dotyczące płatności w ramach Transakcji rozpatruje Operator Płatności, której dotyczy reklamacja. Reklamacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik zgłasza bezpośrednio do Operatora Płatności.

 

 

     X.          SŁOWNIK

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i nazwy pogrubione mają następujące znaczenie:

1.    Aplikacja Pay&Go / Aplikacja / Pay&Go – oprogramowanie pod nazwą Pay&Go umożliwiające Użytkownikom korzystanie z Usług.

2.    Gotówkowa karta LOTOS Biznes – karta wydana Użytkownikowi w związku z realizacją Umowy Sprzedaży Karty LOTOS Biznes gotówka

3.    Gotówkowa pracownicza karta LOTOS Biznes – karta wydana Użytkownikowi w związku z realizacją Umowy Pracowniczej Sprzedaży Gotówkowej w Systemie LOTOS Biznes.

4.    Karta LOTOS Biznes gotówkowa karta LOTOS Biznes lub gotówkowa karta pracownicza LOTOS Biznes użyta w danej Transakcji

5.    Właściciel floty – strona Umowy Sprzedaży Karty LOTOS Biznes gotówka

6.    Uczestnik – osoba fizyczna, posiadacz Gotówkowej pracowniczej karty LOTOS Biznes

7.    Karta Dużej Rodziny / KDR- to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ (trójka lub więcej dzieci w rodzinie) zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. 

8.    Kod QR – kod graficzny umieszczony na dystrybutorze bądź przy Produktach oferowanych na Stacjach Paliw.

9.    Operator Płatności - Fiserv Polska S.A. (właściciel marki POLCARD), adres siedziby i głównego miejsca wykonywania działalności: Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000061293, wpisany do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych pod numerem IP8/2013, kapitał zakładowy: 123.609.300 PLN, kapitał wpłacony: 123.609.300 PLN, NIP: 526-02-10-429.

10. MOL Polska MOL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-241) przy al. Grunwaldzkiej 50 A , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006312, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym NIP 583-10-23-182, REGON 190966301, numer rejestrowy BDO 000021875, posiadająca status dużego przedsiębiorcy zgodnie art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019r. poz. 118 ze zm.), kapitał zakładowy 47.222.000,00 zł.

11. Platforma dystrybucji cyfrowej – sklep udostępniający oprogramowanie przeznaczone do korzystania na Urządzeniach Mobilnych z zainstalowanym w system operacyjny Android oraz iOS w tym Google Play, AppStore i AppGallery.

12. Produkt – paliwo zatankowane na Stacji Paliw, wybrane produkty poza paliwowe lub usługi dostępne na Stacji Paliw.

13. Regulamin – niniejszy dokument regulaminu dotyczący zasad świadczenia Usług przez MOL Polska oraz korzystania z Aplikacji.

14. Rejestracja Użytkownika – wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Aplikacji po jej zainstalowaniu na Urządzeniu Mobilnym.

15. SprzedawcaMOL Polska.

16. Stacje Paliw – stacje paliw działające pod marką „MOL Polska”, na których obsługiwane są Transakcje Pay&Go.

17. Transakcja Pay&Go / Transakcja – transakcja bezgotówkowa wykonywana poza kasą Stacji Paliw obejmująca płatność za Produkty zakupione na Stacji Paliw, realizowana z wykorzystaniem modułu płatności w Aplikacji zainstalowanej i poprawnie skonfigurowanej na Urządzeniu Mobilnym.

18. Umowa – umowa o świadczenie przez MOL Polska na rzecz Użytkownika Usług za pośrednictwem Aplikacji oraz o korzystanie z Aplikacji.

19. Urządzenie Mobilne – urządzenie pozostające w dyspozycji Użytkownika, w postaci smartfona, pozwalające na korzystanie z Aplikacji udostępnionej na Platformie dystrybucji cyfrowej.

20. Usługa – każda z usług wymienionych w Regulaminie, świadczonych na zasadach określonych w Regulaminie, z wykorzystaniem Aplikacji zainstalowanej i poprawnie skonfigurowanej w Urządzeniu Mobilnym.

21. Uwierzytelnienie Użytkownika – zabezpieczenie Aplikacji poprzez funkcjonującą w Urządzeniu Mobilnym blokadę Urządzenia Mobilnego w postaci PINu alfanumerycznego lub biometryki.

22. Użytkownik – osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z MOL Polska Umowę, która przeprowadziła proces Rejestracji Użytkownika.